Daniel Vuijlsteke

Wonen

Uit het VLD-Vivant programma
"Gebeten door Gent: een liberale stadsvisie voor de 21ste eeuw"
Daar ga ik voor. U toch ook?

"De Gentse VLD wil in de volgende bestuursperiode:

 1. wonen in Gent opnieuw betaalbaar maken voor iedereen door
  • het aanbod te vergroten via verdichting, zodat er meer open ruimte beschikbaar blijft voor de stadsbewoners, onder meer door hoger te bouwen
  • meergezinswoningen en rijverkavelingen in de stadsrand te promoten, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het oude AA Gent-stadion
  • een ontwikkelingsvriendelijk stedenbouwkundig beleid te voeren, dat investeerders snel helpt en niet tegenwerkt
  • onbebouwde percelen terug op de markt te brengen
 2. bijkomende sociale woningen voorzien
  • in kleinschalige projecten, verspreid over en ge´ntegreerd in de ganse stad om een sociale mix te bekomen
  • in grote woonontwikkelingen (bijvoorbeeld via PPS) zonder de kosten te verhalen op de ontwikkelaar
  • met in elk project een gedeelte sociale koopwoningen
 3. leegstand tegengaan en de kwaliteit van bestaande woningen verbeteren door
  • de heffing op leegstand en verwaarlozing opnieuw in handen van de Stad te nemen
  • de opbrengst van deze heffing te gebruiken om eigenaars en huurders te ondersteunen om te investeren in de kwaliteit van hun woning; deze ondersteuningsmaatregelen hangen enkel af van de staat en ligging van de woning, niet van het inkomen van de aanvrager
  • via bouwblokrenovatie onder regie van de Stad snelle verbetering te boeken in die wijken waar de woonkwaliteit het laagst is
 4. investeren in energiebesparende maatregelen (REG), die de energiefactuur van de bewoners doen dalen, de woonkwaliteit verbeteren en goed zijn voor het milieu, door
  • het oprichten van een stedelijk Fonds voor Investeringen in Duurzame Energiesystemen (Fides) voor het ondersteunen van REG-investeringen bij eigenaars en huurders, onder meer via premies en renteloze leningen
  • het aanmoedigen van duurzaam bouwen bij nieuwbouw
  • het onderhandelen met de Vlaamse Regering voor het bekomen van een vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende een aantal jaar voor wie een passief gebouw opricht
  • het aanpassen van het beleid inzake stedenbouw en monumentenzorg om in alle gevallen werken die noodzakelijk zijn in het kader van REG, mogelijk te maken
 5. niet alleen het recht op wonen, maar zeker ook het eigendomsrecht beschermen door
  • krachtdadig op te treden tegen krakers
  • waar het stadseigendommen betreft (bijvoorbeeld bij onteigeningen voor projectontwikkelingen) zo snel mogelijk te slopen of alleszins de gebouwen ontoegankelijk te maken om kraken te voorkomen
 6. een doordacht woonbeleid uitbouwen, onder meer door een oprichting van een Kenniscentrum voor Wonen in Gent
"
Het volledige verkiezingsprogramma van VLD-Vivant kunt u raadplegen en in pdf-formaat inhalen op www.gebetendoorgent.be