Daniel Vuijlsteke

Mobiliteit

Uit het VLD-Vivant programma
"Gebeten door Gent: een liberale stadsvisie voor de 21ste eeuw"
Daar ga ik voor. U toch ook?

"Mobiliteit is een thema dat de sinds enkele jaren vele geesten beroert. Langs de ene kant wordt de mens steeds mobieler, en wil hij zich steeds vaker verplaatsen, op die momenten die hem het best uitkomen. Langs de andere kant brengt mobiliteit, en dan vooral automobiliteit, heel wat hinder met zich mee, zoals verkeersonveiligheid, milieuhinder en parkeerproblemen. De Gentse VLD wil ondubbelzinnig kiezen voor een en-en-beleid, en niet voor een beleid dat de auto als vijand ziet en de zwakke weggebruiker als onfeilbaar. Voor de Gentse VLD moet elke vervoerswijze zijn plaats krijgen in het stadsbeeld, zonder dat een de ander verdrukt of in gevaar brengt, en zonder de leefbaarheid van de stad aan te tasten.

De Gentse VLD wil in de volgende bestuursperiode:
 1. uitdrukkelijk kiezen voor een en-en-beleid inzake mobiliteit, waarbij:
  • alle vervoerswijzen op een correcte manier worden behandeld
  • Gentenaars en bezoekers worden aangezet om na te denken over de best mogelijke verplaatsingsmethode
  • de overstap tussen de verschillende vervoerswijzen op een vlotte en comfortabele manier kan gebeuren
 2. kiezen voor een evenwichtig autoverkeersbeleid, dat
  • automobilisten niet beschouwt als wegpiraten of criminelen
  • snelheidsbeperkingen op een realistische en aanvaardbare manier benadert
  • de zone 30 beperkt tot die plaatsen en tijdstippen waar ze werkelijk zinvol is, zoals aan schoolpoorten tijdens de schooluren, zwarte punten inzake verkeersongevallen en straten die aangelegd zijn voor lage snelheid
  • binnen de bebouwde kom de snelheidsbeperking van 50 km/u consequent afdwingt
  • op de grote doorgangswegen de doorstroming bevordert, door het vermijden van allerhande obstakels, het aanpassen van de lichtenregeling, en het aanpassen van de aanleg en snelheidsbeperking aan de functie van de Weg
 3. een realistisch en dynamisch parkeerbeleid voeren, dat alle Gentenaars, bewoners en handelaars een minimaal parkeercomfort biedt, door
  • in de eerste helft van 2007 opnieuw de mening van de Gentenaar te vragen via een bindende volksraadpleging over de bouw van een parking voor bewoners en bezoekers onder het te vernieuwen Emile Braunplein
  • de ring van centrumparkings te vervolledigen door de bouw van een parking tussen Sluizeken en Gravensteen, die de zware parkeerdruk in de Lievebuurt moet verminderen
  • het voorzien van buurtparkings in de wijken en kernen van de deelgemeenten, bestemd voor de bewoners; door deze parkings halfondergronds te voorzien, is er op het dak ruimte voor buurtgroen en speel- en ontmoetingsruimte het voorzien van zones voor kortparkeren in de kleinhandelskernen van de deelgemeenten
  • het gratis maken van de tweede bewonerskaart
  • het invoeren van een permanente gratis parkeervergunning voor autodeelprojecten
  • het invoeren van gratis parkeren voor de eerste 15 minuten
  • werk te maken van een regeling voor het parkeren van zorgverstrekkers (dokters, thuisverpleging, kinesisten, …) tijdens hun huisbezoeken, maar ook voor de zogenaamde “mantelzorgers”
 4. fietsen in de stad nog comfortabeler maken door
  • het volledig afwerken van de bestaande veilige fietsroutes, en deze te laten aansluiten op het provinciale fietsroutenetwerk
  • het laten aansluiten van grote publiekstrekkers (ziekenhuizen, sport- en cultuurcentra, …) op deze fietsroutes
  • waar mogelijk, het vervangen van kasseien door een meer fietsvriendelijke bestrating
  • het invoeren van stadsfietsen, die ter beschikking staan van bewoners en bezoekers
  • het voorzien van de nodige randapparatuur, zoals (al dan niet bewaakte) veilige stallingen en fietspompen doorheen de ganse stad
  • het voorzien van parkeerplaatsen voor andere tweewielers, zoals elektrobikes, scooters en moto’s
  • een correcte controle op het gebruik van het fietslicht en het rijden op het trottoir
 5. prioriteit geven aan de voetganger, door
  • trottoirs goed te onderhouden en desnoods opnieuw aan te leggen
  • trottoirs maximaal vrij te houden van obstakels, zoals verkeersborden, uitstallingen, kasten, …
  • de verkeerslichten aan te passen om de oversteektijd voor voetgangers langer te maken, zeker op brede en drukke wegen
  • het Patershol en het huidige voetgangersgebied verbinden door de P-route te verleggen van Kraanlei - Oudburg naar Geldmunt – Lange Steenstraat
 6. kiezen voor efficiënt, aantrekkelijk en comfortabel, maar niet gratis openbaar vervoer, door
  • de uitbouw van drie ringlijnen, met name een langs de R4 die de kernen van de deelgemeenten verbindt; een langs de R40; en een die met kleine milieuvriendelijke bussen de centrumparkings verbindt
  • het voorzien van correcte halte-informatie, o.a. wachttijden het uitbouwen van een voorstadsnet, o.a. via light-rail
  • het aansluiten van Gent op het internationale vervoersnetwerk, door goede verbindingen uit te bouwen met de luchthaven en de hst-stations van Brussel, Lille en Antwerpen
 7. de verkeerscirculatie verbeteren door
  • het zo snel mogelijk uitvoeren van het bewegwijzeringsplan
  • het voorzien van duidelijke omleidingen bij werken of feestelijkheden, en het aanbieden van alternatieve routes via de website
  • het consequent uitvoeren en afdwingen van het minder hinderbeleid
 8. er mee voor zorgen dat voor Gent belangrijke infrastructuurwerken daadwerkelijk worden gerealiseerd:
  • doortrekking R4 Zwijnaarde – Merelbeke
  • Handelsdokbrug
  • overbrugging Dampoort
  • aansluitingen E17 en R4 naar UZ en Arteveldestadion en aansluiten van de E17 op de R4
  • opname van Sifferverbinding en ondertunneling Heuvelpoort in de meerjarenplanning
 9. meer beweging brengen in het stadscentrum, wat ook de veiligheid verbetert, door het openstellen van de as Sint-Michielsbrug – Laurentplein na 19 uur tijdens de wintermaanden.
Het volledige verkiezingsprogramma van VLD-Vivant kunt u raadplegen en in pdf-formaat inhalen op www.gebetendoorgent.be